Ondersteuning en begeleiding

Ondersteuning en begeleiding op het Technisch College Velsen

Op het Technisch College Velsen willen wij leerlingen zelfstandig maken in het leren-leren, leren-leven en leren-kiezen. Om uw kind daarbij te ondersteunen, hebben wij verschillende begeleiders en voorzieningen binnen onze school. Mocht u vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.  U kunt u vraag direct mailen naar de Coördinator Ondersteuning en Begeleiding, Mevr, A. ten Broeke via a.tenbroeke@technischcollegevelsen.nl.

Mentor

De mentor is de centrale persoon in de begeleiding. Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. Leerlingen en mentor zien elkaar tijdens mentoruren, maar ook bij vak- of begeleidingslessen. De mentor heeft ook regelmatig contact met ouders/ verzorgers over de voortgang van de leerling of om informatie uit te wisselen. Ook bij de portfoliogesprekken zijn de ouders welkom. Bij vragen is de mentor de eerste contactpersoon voor ouders. Wij vragen u om school op de hoogte te houden van belangrijke (privé)ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het leren.

Het decanaat (begeleiding oriëntatie op studie en beroep)

In het tweede leerjaar gaan leerlingen zich oriënteren op de profielen in de bovenbouw en mogelijke beroepen. De decaan ondersteunt de mentor samen met vakdocenten van de verschillende vakrichtingen in de bovenbouw. De decaan neemt interessetesten af, organiseert een jaarlijkse voorlichting en bezoekt samen met de leerlingen een beroepenmarkt. Ook kan hij met individuele leerlingen gesprekken voeren over hun voorkeursrichting en over scholing na hun examen.

Voor vragen over vervolgopleidingen, beroepen, studiefaciliteiten, enzovoort, kan contact opgenomen worden met een van onze decanen:
Dhr. W. Aalbers via w.aalbers@technischcollegevelsen.nl
Dhr. J. Hertog via j.hertog@technischcollegevelsen.nl

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerwegondersteunend Onderwijs (lwoo) is een vorm van structurele ondersteuning bij de leerwegen in het vmbo. Het is bedoeld voor leerlingen die wel een regulier vmbo-diploma kunnen halen, maar die toch vastlopen door leerachterstanden, al of niet in combinatie met sociaal-emotionele problemen. Op het Technisch College Velsen wordt deze ondersteuning ingezet door de klassen klein te houden, bijlessen onder schooltijd te geven, de Trajectbegeleider en School Maatschappelijk Werkende en in de onderbouw extra mentortijd te programmeren.

Extra ondersteuning

Soms loopt het even niet zo lekker. Heeft een leerling moeite met leren en blijft hij/ zij achter met de prestaties. De leerling voelt zich niet zo prettig of er spelen zaken buiten school. De leerling heeft (tijdelijk) wat extra’s nodig. Wanneer dit meer is dan de mentor in enkele gesprekken kan bieden, wordt in overleg met de leerling en de ouders/verzorgers een melding gedaan bij het School Ondersteuningsteam

Het School Ondersteuningsteam

Het School Ondersteuningsteam bestaat uit de trajectbegeleider, de vertrouwenspersoon (adviserende taak), de schoolmaatschappelijk werkende en de coördinator Ondersteuning en Begeleiding. Zij bespreken het schriftelijke verzoek van de mentor en kijken welke ondersteuning het meest passend is voor de leerling. Ouders worden op de hoogte gebracht van de besproken aanpak.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleider kijkt samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de mentor wat nodig is voor een leerling om zich prettig te voelen op school, om zo goed mogelijk te kunnen presteren en om uiteindelijk een diploma te halen. Er wordt een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) opgesteld  waarin de doelen en afspraken voor de begeleiding staan. De leerling volgt zoveel mogelijk reguliere lessen, maar kan terugvallen op extra begeleiding op momenten waarop het niet lukt in de klas. Dat kan door gesprekken, ondersteuning bij bepaalde vakken, bij het organiseren van schoolwerk en spullen of om even in alle rust te kunnen werken wanneer de leerling vastloopt in de klas.

Onze trajectbegeleider is Mevr. S. Noordeloos en u kunt haar bereiken via s.noordeloos@technischcollegevelsen.nl.

Vertrouwenspersoon

Natuurlijk kan iedere leerling eventuele problemen vertrouwelijk bespreken met de mentor of andere medewerkers van de school. Toch lukt dat soms niet. Dan is er op school de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar de leerling en bespreekt (met toestemming van de leerling) wat er mogelijk is. Deze persoon is ook de contactpersoon wanneer het gaat om ongewenst gedrag zoals bedreigingen, maar ook om vervelende seksueel getinte aandacht en opmerkingen en ongewenst lichamelijk en non-verbaal gedrag.

De vertrouwenspersonen zijn Mevr. C. Roozen c.roozen@technischcollegevelsen.nl en Dhr. A. de Valk a.devalk@technischcollegevelsen.nl.

Schoolmaatschappelijk Werkende (SMW)

Meestal is aan het gedrag, de concentratie of de prestaties op school te merken dat er iets met een kind aan de hand is. Dit komt soms doordat een leerling onvoldoende zelfvertrouwen of vaardigheden heeft. Het kan ook zijn dat een leerling zich gepest voelt of soms ook door oorzaken buiten school. Dan kan de schoolmaatschappelijk werkende ondersteunen. Zij spreekt met de leerlingen en de ouders over de begeleiding die nodig is.

Specialistische Ondersteuning

Het komt ook voor dat de ondersteuning en begeleiding van school onvoldoende blijkt. Op verzoek van school wordt dan een Multi Disciplinair Overleg (MDO) georganiseerd met leerling, ouders/verzorgers en school. Vaak worden ook externe experts uitgenodigd, zoals de Consulent Passend Onderwijs, de jeugdarts, leerplichtambtenaar, GGZ medewerker, voogd, HALT of de buurtregisseur. Uiteraard wordt de aanvraag eerst met u besproken en toestemming gevraagd om informatie te delen met of op te vragen bij externe instanties.

Ondersteuningsprofiel

Met ingang van de wet “Passend Onderwijs” (ingevoerd per augustus 2014), hebben de schoolbesturen zorgplicht gekregen. Alle scholen hebben vanaf augustus van dat jaar de verplichting een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. In dit profiel wordt aangegeven welke didactische en pedagogische ondersteuning het Technisch College Velsen kan bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het School Ondersteuningsplan 2020-2024 v6 vindt u hier.

Verder informatie over Passend Onderwijs en ondersteuning binnen ons samenwerkingsverband kunt u vinden op www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl

 

IK HEB EEN VRAAG OVER ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING

 

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken. Wat zijn Cookies?

Het Technisch College Velsen maakt gebruik van cookies, omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren. Hieronder verschaffen we je met informatie over wat cookies zijn en hoe wij deze gebruiken.

Sluiten