Kernteam ondersteuning en begeleiding -> externe partners

Binnen ons samenwerkingsverband zijn aan elke school kernteamleden gekoppeld. Deze vaste deelnemers van het kernteam van de school zijn in ieder geval de zorgcoördinator, de trajectbegeleider(s), de CJG-coach(es), de GGD, de onderwijsconsulent en de leerplichtambtenaar. De samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp is belegd binnen de verschillende Kernteams.

CJG schoolcoach

“Wij zijn Shanti Herlaar en Regine van Goor en wij zijn als coaches van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden aan TCV en MCIJ. Dat betekent dat jongeren met persoonlijke vragen bij ons terecht kunnen. Natuurlijk kunnen ook docenten en mentoren ons vragen stellen wanneer zij zich zorgen maken om een leerling.

Laagdrempelige hulp
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen wij de school ondersteunen bij leerlingen die extra zorg nodig hebben. We hebben hetzelfde doel: dat leerlingen een fijne tijd hebben op school, hun diploma behalen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat is niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Soms loopt het thuis niet, zitten jongeren niet lekker in hun vel of spijbelen ze door problemen die spelen. De weg naar hulp moet zo laagdrempelig mogelijk zijn, zodat problemen niet te lang duren.

Wat kunnen wij betekenen?
In 1 – 5 gesprekken kunnen wij jongeren op weg helpen en coachen. Als meer nodig is, begeleiden wij jongeren of het gezin naar de juiste hulp. Wanneer een leerling iets met ons wil bespreken, zou het prettig zijn als zij dit af en toe tijdens de les mogen doen. Ouders worden altijd zo snel mogelijk op de hoogte gesteld, want problemen staan nooit los van de context. Met jongeren tussen de 12 – 16 jaar mag maximaal één gesprek plaatsvinden zonder directe toestemming van ouders. Vanaf 16 jaar is officieel geen toestemming meer nodig van ouders, maar wij zullen altijd proberen ouders er snel bij te betrekken in overleg met de leerling.Aanwezig
Wij werken nauw samen met het ondersteuningsteam van TCV en MCIJ en zijn regelmatig aanwezig bij het zorgoverleg (om de week met insteek anoniem bespreken) en het ZAT. Voor gesprekken met ouders, docenten of leerlingen kunnen wij in overleg ook op school aanwezig zijn.

Contact
Bij vragen kun je een van ons mailen via shanti.herlaar@cjgkennemerland.nl  of r.vangoor@cjgkennemerland.nl

Het JGZ-team 

Aan iedere school is een Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-team van de GGD verbonden. Het JGZ-team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. Samen met de jongere (en ouders) kijken ze naar de gezondheid, groei, ontwikkeling en bespreken ze hoe het thuis gaat. Zij doen dit op vaste momenten, zie hieronder. Ouders en/of jongere kunnen daarnaast op elke leeftijd hun vragen of zorgen bespreken. Leerkrachten en docenten kunnen dit na overleg met jongere/ouders ook. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij ziekteverzuim.

In overleg met u kan school uw zoon/dochter aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren. Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.

Welk JGZ-team is aan mijn school verbonden?

De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.

Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg

Consulent passend onderwijs

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland coördineert passend onderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland. Wij zijn een vereniging van 14 besturen en 31 scholen, die samen onderwijs bieden aan zo’n 20.000 leerlingen. Elke school heeft een eigen karakter en draagt van daaruit bij aan het geheel van voorzieningen. Als samenwerkingsverband voorzien wij de scholen van informatie, scholing en begeleiding. Het is onze ambitie dat alle leerlingen in onze regio een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces doorlopen.

Elke school heeft een vaste consulent passend onderwijs die deel uitmaakt van het kernteam.

https://www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl/

Leerplichtambtenaar

Het landelijk vastgestelde recht op onderwijs van jongeren en de zorgplicht van de schoolbesturen is onder andere vastgelegd in de Wet Passend Onderwijs en de Leerplichtwet 1969. Onderwijs is een recht en kan een jongere een beter toekomstperspectief bieden. Daarom zijn bij elke gemeente in Nederland leerplichtambtenaren in dienst. Zij controleren de naleving van de leerplichtwet en beschermen daarbij het recht op onderwijs. Leerplichtambtenaren zijn geen boetes-uitdelende handhavers, maar zijn mensen die vanuit de kaders van de leerplichtwet meedenken over hoe het recht op onderwijs voor uw kind het beste gewaarborgd kan worden. Dat betekent niet dat ze nooit handhavend optreden.

De schoolloopbaan verloopt niet voor alle kinderen/jongeren voorspoedig. Dat kan leiden tot verzuim van school of zelfs tot thuiszitten. In die gevallen krijgt u als ouder met de leerplichtambtenaar te maken. De leerplichtambtenaar zal met u de oorzaken van verzuim of thuiszitten proberen te achterhalen. De kern van de aanpak van de leerplichtambtenaar is samenwerken. Samenwerken met u als ouders. Maar ook samenwerken met partijen als de consulenten van het samenwerkingsverband, het CJG, de jeugdarts van de GGD, de Ib-er van de school. Het belang van het kind/jongere staat daarbij voorop. Doel vanuit leerplicht is altijd, uitzonderlijke situaties daargelaten, om het kind/ jongere weer terug op school te krijgen. Dat kan zijn op de oorspronkelijke school, al dan niet met extra ondersteuning. Het kan ook zijn dat het voor het kind beter is bijvoorbeeld naar speciaal onderwijs te gaan. Het uiteindelijke besluit ligt bij u als ouder. De leerplichtambtenaar geeft aan welke mogelijkheden er zijn op basis van de leerplichtwet. Daarbij is het recht op onderwijs van het kind leidend.