Medezeggenschap

Medezeggenschap op onze school is geregeld binnen verschillende raden:
1. De ouderraad
2. De deelmedezeggenschapsraad (DMR)
3. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

1. De ouderraad

De ouderraad vervult een belangrijke functie binnen de school. Het
Technisch College Velsen/Maritiem College IJmuiden kent een actieve ouderraad,
die zich inzet als schakel tussen leerlingen en ouders/verzorgers en de
schoolleiding. Eénmaal per jaar vindt de algemene jaarvergadering plaats,
waarvoor alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Naast een presentatie van
een actueel en voor ouders/verzorgers interessant thema, legt de ouderraad in
deze vergadering ook verantwoording af over de afgelopen periode middels een
jaarverslag en een financieel verslag. Vragen of suggesties zijn altijd welkom
en kunnen worden doorgegeven aan de leden van de ouderraad of via: ouderraad@technischcollegevelsen.nl

Samenstelling ouderraad:

 • Dhr. H. Slootweg
 • Mw. C. van Wilgenburg
 • Mw. K. Constatin
 • Mw. M. van Amersfoort
 • Mw. I. van der Plas
 • Mw. M. Valkenburg
 • Mw. W. Rijkhoff
 • Mw. A. Wiersma
 
2. Deelmedezeggenschapsraad (DMR)

Elke locatie van Dunamare heeft een eigen (deel)medezeggenschapsraad. Het is de taak van de DMR om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden en de belangen van zijn achterban te behartigen. De personeels- en oudervertegenwoordigers zijn gekozen door ouders en team; leerlingen worden gekozen door de verschillende klassen. De DMR heeft instemmings- en adviesrecht op verschillende beleidsgebieden, zoals bijvoorbeeld veiligheid, ouderbijdrage, personeelsbeleid, lesrooster, financieel beleid en zorg/ondersteuningsbeleid. De raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de directie over verschillende onderwerpen. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig om informatie te geven. Op uitnodiging komen ook andere personeelsleden informatie geven over hun taak binnen de school. Voor meer informatie of suggesties is de DMR te bereiken via dmr.tcv@dunamare.nl

De DMR is als volgt samengesteld:
Namens de ouders:

 • Mw. J. Witte
 • Mw. O. van Dorp

Namens de leerlingen:

 • Emma de Jonge
 • Samuel de Boer

Namens het personeel:

 • Dhr. M. de Haan, voorzitter
 • Dhr. R. van Tuijl
 • Dhr. J. van Zanten
 • Dhr R. Groot

Namens Ambtelijk secretaris:

 • Dhr. Q. van Ojen
 
 
 
 
3. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Dunamare heeft een GMR die zich met name bezighoudt met alle
bovenschoolse zaken van de aangesloten scholen. De GMR overlegt regelmatig met
het College van Bestuur over beleidszaken en onderwerpen die alle scholen van
Dunamare aangaan. De GMR wordt gevormd door acht personeelsleden, vier ouders
en vier leerlingen. De GMR Dunamare is te bereiken via: gmr@dunamare.nl

Leerlingenraad
Op onze school functioneert geen leerlingenraad. Wel heeft elke klas een klassevertegenwoordiger.